Tin nổi bật
2009-02-03 - Nâng cao chất lượng đào tạo, hướng đến các chuẩn quốc tế trong xây dựng chương trình đào tạo đại .. 
2009-02-08 - Với chức năng là một trung tâm máy tính của khoa Điện - Điện tử, Phòng Máy Tính đã và đang tạo mộ.. 
Bản đồ

TÀI LIỆU

Bậc đại học

 1. Kiến trúc mạng máy tính và vi xử lý
  • Đề cương môn học:
  • Tài liệu tham khảo: Structured computer organization, 5th Edition, Andrew S. Tanenbaum.
 2. Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C (Computing systems and C programming language)
  • Đề cương môn học: DeCuong_Hethongmaytinh_NNC.doc
  • Tài liệu tham khảo:
   • Đặng Thành Tín, Hệ thống máy tính và Ngôn ngữ C, Đại học Quốc gia Tp. HCM, 2010, 2012.
   • Đặng Thành Tín, Tin học 2, Đại học Quốc gia Tp. HCM, 2007.
   • Yale N. Patt và Sanjay J. Patel, Introduction to computing systems, Mc Graw Hill, 2005.
   • M. Morris Mano và Charles R. Kime, Logic and Computer Design Fundamentals, Prentice Hall, 2004.
   • Robert Lafore, C programming using Turbo C++, SAMS, 1992.
 3. Introduction to Computing systems (Nhập môn máy tính)
  • Đề cương môn học: DeCuong_NhapMonMayTinh_English_Vietnamese.doc
  • Tài liệu tham khảo:
   • Introduction to computing systems, 2nd Edition, Yale N. Patt, Sajay J. Patel, Mc Graw Hill, 2005
   • Data structures and program design, Robert L. Kruse, Bruce P.Leung, Clovis L. Tondo, Prentice Hall, 1995
   • Structured computer organization, 4th Edition, Andrew S. Tanenbaum, Prentice Hall, 1999.
   • Tin hoc 1, Đặng Thành Tín, Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh, 1995.
   • Tin hoc 2, Đặng Thành Tín, Nxb. Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh, 2003.
   • Thực hành Tin học 2, Đặng Thành Tín, Nxb. Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh, 2003.
 4. Xử lý ảnh y sinh (Biomedical image processing)
  • Đề cương môn học: DeCuong_Xu_ly_anh_y_sinh.doc
  • Tài liệu tham khảo:
   • Geoff Dougherty, Digital Image Processing for Medical Applications, Cambridge University Press, 2009.
   • MIT OpenCourseWare, Biomedical Signal and Image Processing, 2011.
   • Rangaraj M. Rangayyan, Biomedical image analysis, CRC Press, 2005.
   • Gonzalez, R. C. và Woods, R. E., Digital image processing, Prentice Hall, 2008.
   • Đặng Thành Tín, Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C, Nxb ĐHQG Tp. HCM, 2012.

Bậc cao học

 • Nén và truyền dữ liệu
  • Đề cương môn học: DeCuong_Nen_du_lieu_TiengViet.doc
  • Tài liệu tham khảo:
   • R. Gonzalez, R. Woods Digital image processing, Prentice Hall, 2002.
   • Khalid Sayood Introduction to data compression, Morgan Kaufmann, 2006.
   • Matt Slaybaugh Professional Web Graphics, Course Technology, 2001.
   • DICOM http://medical.nema.org/, USA, 2006.
Copyright © 2014 dca.dee.hcmut.edu.vn
Cài đặt bởi: Website500k.com | Thiet ke website | Lam web